sklep@idzczakmeble.pl
+48 (62) 79 12 116 , +48 509 997 104
Darmowa dostawa

Regulamin


Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na stronie sklepu www.idzczakmeble.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem i zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu i informacji w nim zawartych.

Słowniczek

1. Sprzedawca – właściciel strony www.idzczakmeble.pl, tj. przedsiębiorca Roman Idźczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Idźczak-Meble, ul. Kępińska 5, 63-645 Łęka Opatowska, NIP 619-000-18-61,
2. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu wystawionych na stronie www.idzczakmeble.pl przedmiotów, w tym konsument,
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu wystawionych na stronie www.idzczakmeble.pl przedmiotów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Wszystkie wystawione na stronie sklepu www.idzczakmeble.pl meble są fabrycznie nowe.
2. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon bądź – na życzenie Klienta – faktura VAT w formie elektronicznej.

§ 2
Dostawa i termin realizacji

1. Koszt dostawy zależny jest od wielkości przesyłki oraz miejsca dostarczenia i ustalany jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową. (Powyższe ustalenia obowiązują tylko w przypadku braku na stronie jednej, stałej, ustalonej kwoty na koszt dostawy lub dostawy gratis).
2. Termin realizacji uzależniony jest od aktualnych stanów magazynowych producentów (np. wybranego koloru) i zwykle trwa on od 2 do 21 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).
3. Termin realizacji zamówienia zaczyna biec od chwili potwierdzenia otrzymania zamówienia przez idzczakmeble.
4. Przed dostawą zespół Idźczak Meble kontaktuje się z Klientem, by poinformować o orientacyjnych godzinach dostawy, w celu sprawnego przygotowania się do odbioru. Należy mieć na uwadze, że godziny dostawy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w wyniku warunków panujących na drogach bądź z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
5. W związku z tym, że przewoźnik nie wnosi towaru do mieszkania/domu i innych lokali, Klient we własnym zakresie organizuje pomocy do rozładunku i wniesienia mebli.
6. Meble pakowane są w paczkach do samodzielnego montażu. Wewnątrz opakowania znajdują się wszelkie niezbędne do montażu akcesoria oraz instrukcja.
7. Dostawa jest możliwa TYLKO drogą utwardzoną.
8. Dostawy są organizowane od godziny 6:00 do 22:00.
9. Podczas odbioru towaru (w obecności kierowcy) prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W szczególności prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich szklanych elementów mebli tj. luster na frontach szaf, szklanych wstawek, półek szklanych, szyb w witrynach itp. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ww. elementów prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera, a jego skan / zdjęcie prosimy o przesłanie mailowo do naszej firmy. Koszt transportu uwarunkowany jest od ilości paczek i wynosi od 100zł do 300zł. Reklamacje na uszkodzenia szklanych elementów zgłoszone po przyjęciu towaru (w szczególności po podpisaniu dokumentu wydania paczek) nie będą uznawane.

§ 3
Zapłata

1. Za każdy przedmiot Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny uwzględniając również koszt transportu.
2. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, adres dostawy oraz nazwę zakupionego przedmiotu. W przelewie do kwoty produktu należy doliczyć koszt transportu.
3. Dane do przelewu:
08 1750 1165 0000 0000 1252 8191
Roman Idźczak
Idźczak-Meble FPHU
Ul. Kępińska 5
63-645 Łęka Opatowska

§ 4
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Roman Idźczak Idźczak-Meble ul. Kępińska 5, 63-645 Łęka Opatowska lub na adres e-mail: idzczak-sklep@home.pl.
2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, który dostępny jest tutaj. Konsument może również samodzielnie sformułować oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Konsument nie ponosi kosztów:
– świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli: 1) Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania lub 2) Konsument nie żądał zgodnie z ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
– dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: 1) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub 2) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub 3) Sprzedwca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
9. Towar powinien być zwrócony na adres: Roman Idźczak Idźczak-Meble ul. Kępińska 5, 63-645 Łęka Opatowska.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

§ 5
Rękojmia i gwarancja

1. Na wszystkie towary sprzedawane na stronie sklepu www.idzczakmeble.pl udzielona zostaje dwuletnia gwarancja producenta.
2. Gwarancja producenta niezależna jest od prawa wykonywania rękojmi z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
w tym w szczególności wynikającymi z Kodeksu cywilnego.

§ 6
Reklamacje

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Klient kieruje na adres email Sprzedawcy,tj.  reklamacjemebli@idzczak-meble.pl.
2. Reklamacje zgłaszane po montażu mebli, nie będą uznawane.
3. W e-mailu należy podać nazwę produktu, kolor, opis brakującego lub uszkodzonego elementu oraz przesłać zdjęcia uszkodzonego elementu.
4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, płyt, nie będą uwzględniane.
5. Ze względu m. in. na ustawienia monitora bądź oświetlenie, kolorystyka płyt i wybarwienie tkanin mogą sie nieznacznie różnić od gotowego produktu. Nie stanowi to podstawy do reklamacji ani roszczeń wynikających z uprawnień rękojmi bądź gwarancji.

§ 7
Tkaniny

1. Efekt pilingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produktowych.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronie sklepu www.idzczakmeble.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert..
2. Idzczak-sklep zapewnia Klientom ochronę danych osobowych, używanych wyłącznie dla realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.